Tokyo 14:02:05 Hong Kong 13:02:05 Ha Noi 12:02:05 London 6:02:05 GMT 5:02:05 New York 1:02:05
Trang chủ » Quy trình sản xuất
KIỂM TRA TRƯỚC KHI ĐƯA VÀO SẢN XUẤT.
Đá nguyên liệu được phân loại kỹ lưỡng để thích hợp cho sản xuất từng loại sản phẩm.